ปชส.ยะลา เดินหน้าสร้าง“เยาวชนดี สังคมไทยดี” เพื่อสร้างสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้

อ่าน 529,776 ครั้ง

วันที่ 23 มค.63 ที่ห้องภรณ์นิเวศน์ โรงแรมยะลาแกรนด์พาเลซ อ.เมือง จ.ยะลา สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดยะลา ได้จัดกิจกรรมอบรม “เครือข่ายเยาวชนดี สังคมไทยดี ”ตามโครงการประชาสัมพันธ์เพื่อสนับสนุนการแก้ไขปัญหาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยมีนายเจษฎา จิตรัตน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลาเป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมบรรยายพิเศษ “พลังแห่งปัญญา ปลูกรัก เยาวชนยะลา เก่ง ดี มีคุณธรรม ยุค 4.0” นายดนัย บาเหมสะอิ ปชส.จ.ยะลา กล่าวว่า การจัดกิจกรรมดังกล่าวเพื่อให้เยาวชนที่เข้าร่วมโครงการ ได้มีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาและส่งเสริมบรรยากาศของการอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขบนพื้นฐานของความแตกต่าง โดยใช้ความตระหนักรู้ ยึดหลักแนวทางสันติ และ การปฏิบัติตามค่านิยม 12 ประการ ในการดำเนินชีวิต นำพาจังหวัดยะลาสู่ความสันติสุขได้อย่างแท้จริง นายดนัย บาเหมสะอิ ปชส.จ.ยะลา ยังกล่าวด้วยว่า เด็กและเยาวชนถือเป็นพลังบริสุทธ์ และสำคัญยิ่งในการขับเคลื่อนในการมีส่วนร่วมการแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ เพื่อให้เป็นไปตามกรอบแผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ เชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579) นโยบายเสริมสร้างความมั่นคงที่เป็นแก่นหลักของชาติ ป้องกันและแก้ไขการก่อความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ และเชื่อมโยงกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 ยุทธศาสตร์ที่ 5 การเสริมสร้างความมั่นคงแห่งชาติเพื่อการพัฒนาประเทศ สู่ความมั่งคั่งและยั่งยืน หัวใจสำคัญอยู่ที่ เด็กและเยาวชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้ มีโอกาส ทางด้านการศึกษาที่เท่าเทียม มีสภาพแวดล้อมที่ดีเอื้อต่อการดำรงชีพ มีผู้ใหญ่ใจดีที่คอยเอื้อเฟื้อ ช่วยเหลือเกื้อกูล ชี้แนะแนวทางที่ดีและถูกต้อง ร่วมกันสร้างสังคมที่บ่มเพาะด้วยภูมิปัญญา โดยผู้เข้าร่วมกิจกรรมจะได้เรียนรู้ในกระบวนกรที่สรรค์สร้างขึ้นมาเพื่อเด็กและเยาวชนโดยเฉพาะ ทั้งนี้สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดยะลาได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ ทีมงาน OCN Thailand นำโดยคุณ จิระวัฒน์ แซ่อ๋อง ประธานเครือข่ายสิทธิเด็กและการปกป้องคุ้มครองเด็กภาคเหนือ พร้อมด้วยทีมงานมาเป็นวิทยากรหลักในการอบรมครั้งนี้

ภาพ/ข่าว อับดุลหาดี เจ๊ะยอ จ.ยะลา

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : ปชส.ยะลา เดินหน้าสร้าง“เยาวชนดี สังคมไทยดี” เพื่อสร้างสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้