อบต.บ่อวิน จัดประชาคมท้องถิ่นในหมู่บ้านเพื่อทำแผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี ตามแนวทางตามความต้องการของประชาชนในชุมชน

อ่าน 328,650 ครั้ง

ที่ศาลาโดมโรงเรียนบ้านพันเสด็จใน ตำบลบ่อวิน อำเภอศรีราชา นายสิรวิชฐ์ อำไพวงษ์ รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อวิน เป็นประธานเปิดการประชุมประชาคมท้องถิ่นระดับหมู่บ้าน เพื่อทำแผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี โดยมี ประชาชน ผู้นำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้นำชุมชน หมู่ 4 ตำบลบ่อวิน อำเภอศรีราชา เข้าร่วมประชุมประชาคมในครั้งนี้ ให้ทางอบต.บ่อวินดำเนินการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่นตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อให้คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นจัดประชุมประชาคมท้องถิ่น เพื่อแจ้งแนวทางการพัฒนาท้องถิ่น เพื่อรับทราบปัญหาความต้องการการพัฒนาของพี่น้องประชาชนในเขตอบต.บ่อวิน สำหรับการจัดทำประชาคม ได้มีแนวทางตามความต้องการของประชาชนในชุมชนคือ การแก้ไขไฟฟ้าส่องสว่างตามถนน ทำถนนที่ชำรุดในชุมชน แก้ไขปัญหาประปาในชุมชน โดยให้ทางคณะกรรมการการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่น รวบรวมแนวทางและข้อมูลนำมาวิเคราะห์ เพื่อจัดทำร่างแผนพัฒนาแล้วนำเสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นต่อไป ทั้งนี้ในการนำเสนอของผู้นำชุมชนประชาชนในพื้นที่ ที่นำเสนอ มาทั้งหมดนั้นทางองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อวิน จะเร่ง ให้เจ้าหน้าที่ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง ทั้งกองช่าง กองสาธารณสุข สำรวจตรวจสอบความเป็นไปได้ของโครงการ ซึ่งหากพบปัญหา จะได้เร่ง ดำเนินการ หรือประสานงานไปยังผู้เกี่ยวข้อง ให้รับทราบและดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในปี ตามแผน ซึ่งในวันนี้ได้รับความร่วมมือ จากผู้เข้าร่วมประชุมประชาคมท้องถิ่นในหมู่บ้านเพื่อทำแผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปีเป็นอย่างดี

***ปราโมทย์ เหมือนลม้าย ถ่ายภาพ ธัญกิตต์ อ่อนแสง รายงาน***

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : อบต.บ่อวิน จัดประชาคมท้องถิ่นในหมู่บ้านเพื่อทำแผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี ตามแนวทางตามความต้องการของประชาชนในชุมชน