กอ.รมน.ได้จัดการประชุมหน่วยขึ้นตรง กอ.รมน. ครั้งที่ 2/2563

อ่าน 429,667 ครั้ง

วันที่ 13 .. 63 เวลา 09.30 . พล..ธนาธิป สว่างแสง โฆษก กอ.รมน. ได้แถลงว่า  กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร(กอ.รมน.) ได้จัดการประชุมหน่วยขึ้นตรง กอ.รมน. ครั้งที่ 2/2563 สรุปผลการปฏิบัติงานในรอบเดือนที่ผ่านมา โดยมีผู้บังคับหน่วยขึ้นตรงของกอ.รมน.(ส่วนกลาง) และผู้แทนของ กอ.รมน.ภาค 1 – 4 เข้าร่วมประชุมฯ บริเวณชั้น 3 อาคารรื่นฤดี กอ.รมน. โดยมี พล..ธีรวัฒน์ บุณยะวัฒน์ เลขาธิการ กอ.รมน. เป็นประธานการประชุมฯ สรุปเรื่องที่สำคัญดังนี้

เรื่องแรก  การป้องกันและแก้ไขปัญหาการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา กอ.รมน.โดยศูนย์ประสานการปฏิบัติที่ 3 กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร (ศปป.3 กอ.รมน.) ได้เข้าร่วมประสานงานและแก้ไขปัญหาด้านการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาจากเจ้าหน้าที่บังคับใช้กฎหมายในพื้นที่ กอ.รมน.ภาค 2 และ กอ.รมน.ภาค3 ตลอดจนนำนโยบายของรัฐบาลด้านการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาไปถ่ายทอดให้กับเจ้าหน้าที่ของรัฐที่เกี่ยวข้อง เป็นแนวทางการปฏิบัติงาน พร้อมกำกับดูแลและติดตามความก้าวหน้าในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ การประสานข้อมูลข่าวสาร และวิเคราะห์แนวโน้มของสถานการณ์ที่อาจเกิดผลกระทบต่อความมั่นคง อีกทั้งขอรับทราบสถานการณ์และปัญหาที่เกิดขึ้น เพื่อนำไปปฏิบัติงานให้เกิดประสิทธิภาพอย่างเป็นรูปธรรมต่อไป

นอกจากนี้ ศปป.3 กอ.รมน. ได้จัดการฝึกอบรมมวลชน ตามโครงการพัฒนาเครือข่ายมวลชน จำนวน 402 คน โดยมีกรมทรัพย์สินทางปัญญากระทรวงพาณิชย์เป็นวิทยากรในการอบรม เพื่อเป็นการเฝ้าระวังติดตาม ตรวจสอบสถานการณ์ด้านการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาในพื้นที่ กอ.รมน. ภาค 3 โดยมุ่งเน้นงานด้านการป้องกัน เพื่อให้ความรู้แก่ประชาชนให้มีความรู้เกี่ยวกับการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา ลดปัญหาการจำหน่ายสินค้าที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาในพื้นที่ ตลอดจนส่งเสริมให้ประชาชนเกิดความคิดริเริ่มผลิตสินค้าหรือนวัตกรรมใหม่ทำให้เกิดการพึ่งพาตนเองมากขึ้น รวมทั้งให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถขยายผลไปสู่ชุมชน และให้ข้อมูลกับหน่วยงานภาครัฐ โดยเข้าเป็นเครือข่าย ในการเฝ้าระวัง และสามารถแจ้งเบาะแสนำไปสู่การจับกุมได้ต่อไป

เรื่องที่สอง กอ.รมน. ร่วมกับ มูลนิธิอุทกพัฒน์, สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ มหาวิทยาลัยอีสเทิร์น ติดตั้งเครื่องปั๊มน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ บรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชน กอ.รมน. โดย กอ.รมน.ภาค ได้ร่วมกับมูลนิธิอุทกพัฒน์, สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ, มหาวิทยาลัยอีสเทิร์น และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ร่วมติดตั้งเครื่องปั๊มน้ำ โดยใช้พลังงานแสงอาทิตย์เพิ่มเติมไปยังถังพักน้ำ เพื่อส่งต่อให้กับประชาชน บ้านโสมง ตำบลบ้านนา อำเภอสามเงา จังหวัดตาก ระยะทาง 4 กิโลเมตร เพื่อนำไปใช้งานในด้านอุปโภคบริโภค บ้านโสมงเป็น 1 ใน 12 หมู่บ้าน ก่อนสร้างเขื่อนภูมิพล จังหวัดตากซึ่งเมื่อมีการสร้างเขื่อนแล้วเสร็จ ทำให้ 7 หมู่บ้านต้องถูกน้ำท่วมคงเหลือเพียง 5 หมู่บ้าน ที่ต้องอพยพขึ้นไปบนพื้นที่สูง ได้แก่ บ้านอูมวาบบ้านนาไฮ, บ้านหินลาด, บ้านสันป่าป๋วย และบ้านโสมง ทั้ง 5 หมู่บ้านประสบปัญหาในหลายประเด็น เช่น ไม่มีสัญญาณโทรศัพท์ ใช้โซล่าเซลล์แทนไฟฟ้า ใช้ระบบประปาภูเขา

ในอดีตที่ผ่านมา การนำส่งผู้ป่วยออกมาจากพื้นที่เป็นไปด้วยความยากลำบาก โดยต้องใช้เวลา  3 ถึง 5 ชั่วโมง ทำให้มีผู้เสียชีวิตจำนวนหลายราย ปัจจุบันพื้นที่ดังกล่าวประสบภัยแล้งอย่างหนัก ประกอบกับประปาภูเขาที่ใช้ทุกปีแห้งขอดไม่มีน้ำในการอุปโภคบริโภค สำหรับการช่วยเหลือดังกล่าว ได้ดำเนินการแล้วเสร็จในวันที่ 10 .. 63 สามารถบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนบ้านโสมงได้จำนวนประมาณ 500 คนโดยก่อนหน้านั้น กอ.รมน.ภาค 3 และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้เข้าดำเนินการที่บ้านหินลาด และบ้านนาไฮ ตำบลบ้านนา อำเภอสามเงาจังหวัดตาก เสร็จเป็นที่เรียบร้อย สามารถบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน  ทั้งหมู่บ้าน จำนวน 500 คน เช่นกัน

เรื่องสุดท้ายโครงการแลกเปลี่ยนถังแก๊สเหล็กเป็นถังแก๊สคอมโพสิตในพื้นที่ จชต.กอ.รมน.โดยศูนย์ประสานการปฏิบัติที่ 5 กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร (ศปป.5 กอ.รมน.) ประชุมหารือร่วมกับสำนักเลขานุการคณะกรรมการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้(สล.คปต.) และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อหาแนวทางการแลกเปลี่ยนถังแก๊สเหล็กเป็นถังแก๊สคอมโพสิต ซึ่งที่ประชุมฯ มีมติเห็นชอบให้ กอ.รมน. ขยายระยะเวลาการแลกเปลี่ยนถังแก๊สออกไปอีก 1 ปี ตั้งแต่ 1 .. 62 – 30 .. 63 และขอให้ใช้กฎหมายปกติ ในการดำเนินการแลกเปลี่ยนถังแก๊สฯโดยให้กระทรวงพลังงานเป็นหน่วยงานรับผิดชอบหลัก เนื่องจากกระทรวงพลังงานมีอำนาจหน้าที่ตามกฎหมายปกติ ในการกำกับดูแลกรมธุรกิจพลังงาน ซึ่งกรมธุรกิจพลังงาน มีบทบาทต่อผู้ค้าแก็ส ตามพรบ.ควบคุมน้ำมันเชื้อเพลิง.. 2543 มาตรา 7 ของทั้ง 4 บริษัท ได้แก่ บริษัท ปตท.จำกัด(มหาชน), บริษัทยูนิคแก็ส แอนด์ ปิโตรเคมิคัลส์ จำกัด, บริษัทสยามแก็ส แอนด์ ปิโคเคมิคัลส์ จำกัด และ บริษัทดับบิวพีเอ็นเนอร์ยี่ จำกัด

โดยให้มีการแต่งตั้งคณะทำงาน ประกอบด้วยทุกส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การแลกเปลี่ยนถังแก็สฯ มีความคืบหน้าและเป็นไปตามนโยบายของผู้บังคับบัญชา ซึ่งจะมีการประชุมหารือร่วมกับกระทรวงพลังงาน และขออนุมัติคณะกรรมการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้(คปต.)นำไปปฏิบัติต่อไป

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : กอ.รมน.ได้จัดการประชุมหน่วยขึ้นตรง กอ.รมน. ครั้งที่ 2/2563