คณะทำงานสภาสันติสุ ขตำบล ประชุมชี้แจงผู้ที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างความเข้าใจในการดำเนินงานไปในทิศทางเดียวกัน

อ่าน 329,676 ครั้ง

วันนี้ 13 กุมภาพันธ์ 2563 ที่ห้องประชุมอำเภอยะรังชั้น 2 อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี นายนิมิตร ภูมิประเสริฐ หัวหน้าคณะทำงานสภาสันติสุขตำบล จังหวัดปัตตานี ชุดที่ 4 เป็นประธานการประชุมชี้แจงรายละเอียดโครงการต่างๆ ที่จะดำเนินการในพื้นที่ โดยมี คณะทำงานสภาสันติสุขตำบล จังหวัดปัตตานี ชุดที่ 4 เจ้าหน้าที่กลุ่มงานสังคมจิตวิทยาเพื่อความมั่นคง กองส่งเสริมและสนับสนุนงานพัฒนาเพื่อความมั่นคง ศอ.บต. นายอับดุลการีม ยีดำ นายอำเภอยะรัง เจ้าหน้าที่ปกครอง ปลัดประจำตำบล กำนัน และบัณฑิตอาสาในพื้นที่เข้าร่วมประชุมกว่า 50 คนทั้งนี้ คณะทำงานสภาสันติสุขตำบล จังหวัดปัตตานี ชุดที่ 4 รับผิดชอบ 15 ตำบล 2 อำเภอ อ.ยะรัง อ.กะพ้อ ซึ่งได้ร่วมกันชี้แจงการดำเนินงานโครงการต่างๆที่จะลงในพื้นที่ ประกอบด้วย โครงการต้นแบบ โครงการนำร่องและโครงการทั่วไป โดยคณะทำงานสภาสันติสุขตำบลมีบทบาทหน้าที่ในการจัดทำแผนพัฒนาตำบล การบริหารจัดการสภาสันติสุขตำบล การบูรณาการแผนงานของส่วนราชการภายในตำบล ลงพื้นที่ติดตาม การดำเนินงานโครงการของส่วนราชการต่างๆ ที่ดำเนินงานในตำบล นำเสนอข้อเสนอแนะ อุปสรรค์ ความต้องการของประชาชน รวมทั้งสร้างความเข้าใจที่ดีระหว่างภาครัฐและประชาชนให้เกิดการรับรู้ด้านการดำเนินงานต่อไป

ภาพ/ข่าว อับดุลหาดี เจ๊ะยอ จ.ยะลา

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : คณะทำงานสภาสันติสุ ขตำบล ประชุมชี้แจงผู้ที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างความเข้าใจในการดำเนินงานไปในทิศทางเดียวกัน