กองทัพอากาศ จัดการประชุมสัมมนาทางวิชาการกองทัพอากาศ ประจำปี 2563 Royal Thai Air Force Symposium 2020

อ่าน 437,582 ครั้ง

วันพฤหัสบดีที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563 กองทัพอากาศ จัดการประชุมสัมมนาทางวิชาการกองทัพอากาศ ประจำปี 2563 หรือ Royal Thai Air Force Symposium 2020 เพื่อสร้างความเข้าใจการกำหนดทิศทางการพัฒนากองทัพอากาศ (RTAF Strategic Direction / Position) ซึ่งตระหนักถึงการสนับสนุนอุตสาหกรรมป้องกันประเทศภายในประเทศตามนโยบายรัฐบาล ซึ่งจะนำไปสู่ Thailand 4.0 ที่เป็นรูปธรรม โดยกองทัพอากาศ ได้รับเกียรติจาก พลเอก ณัฐ  อินทรเจริญ ปลัดกระทรวงกลาโหม มาเป็นประธานในพิธีเปิด และพลอากาศเอก มานัต  วงษ์วาทย์ ผู้บัญชาการทหารอากาศ กล่าวปาฐกถาพิเศษ พิพิธภัณฑ์กองทัพอากาศและการบินแห่งชาติ ทั้งนี้ได้เชิญหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนทั้งในประเทศและต่างประเทศเข้าร่วมฟังบรรยายฯ ในครั้งนี้ด้วยการประชุมสัมมนาทางวิชาการกองทัพอากาศ หรือ Royal Thai Air Force Symposium 2020 มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความเข้าใจการกำหนดทิศทางการพัฒนากองทัพอากาศ (RTAF Strategic Direction / Position) ซึ่งตระหนักถึงการสนับสนุนอุตสาหกรรมป้องกันประเทศ (S-Curve 11) ตามนโยบายรัฐบาล  ที่เน้นอุตสาหกรรมป้องกันประเทศที่เป็นหลักประกันทางด้านความมั่นคงของประเทศ เพื่อเสริมสร้างความพร้อมรบของกองทัพด้านยุทโธปกรณ์ในการปกป้องอธิปไตย และผลประโยชน์ของประเทศซึ่งจะนำไปสู่ Thailand 4.0 ที่เป็นรูปธรรม ยกระดับความตระหนัก (Awareness) ในการพัฒนากองทัพอากาศอย่างชาญฉลาด และยั่งยืน (Sustainable Smart Air Force) และมีความโปร่งใส อีกทั้งเป็นการเสริมสร้างองค์ความรู้ทุกมิติ (All Domains) ในการพัฒนากองทัพอากาศและรับฟังความคิดเห็นจากผู้เกี่ยวข้อง เพื่อเป็นแนวทาง ในการระดมสรรพกำลังของชาติ เพื่อการพัฒนากองทัพอากาศการประชุมในครั้งนี้ จัดขึ้นภายใต้แนวคิดการพัฒนากองทัพอากาศอย่างชาญฉลาดและยั่งยืน (Moving towards Sustainable Smart Air Force)” โดยมีกลุ่มเป้าหมายทั้งข้าราชการในกองทัพอากาศ เหล่าทัพภาครัฐที่เกี่ยวข้อง และ ภาคการศึกษา ซึ่งเป็นผู้มีส่วนเกี่ยวข้องหลักกับการพัฒนากองทัพอากาศที่ตอบสนองต่อความท้าทาย ด้วยความโปร่งใสและความร่วมมือกับอุตสาหกรรมป้องกันประเทศ ปัจจุบันรัฐบาลให้ความสำคัญกับการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมป้องกันประเทศเพื่อเป็นอุตสาหกรรมเป้าหมายพิเศษที่ 11 หรือ New S-Curve 11 กองทัพอากาศจึงเชิญภาคเอกชนทั้งภายในและภายนอกประเทศ  เข้าร่วมการสัมมนาวิชาการในครั้งนี้ ซึ่งมีการชี้แจงสมุดปกขาว หรือ RTAF White Paper ของกองทัพอากาศ ที่ระบุทิศทางการพัฒนาพร้อมแผนงานโครงการในมิติทางอากาศ มิติไซเบอร์ และมิติอวกาศ ทั้งนี้ ภายหลังพิธีเปิด พลอากาศเอก มานัต  วงษ์วาทย์ ผู้บัญชาการทหารอากาศ กล่าวปาฐกถาพิเศษ “Moving towards Sustainable Smart Air Force” จากนั้นเป็นการเสวนาร่วมในหัวข้อความท้าทายของความร่วมมือระดับนานาชาติเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้อุตสาหกรรมป้องกันประเทศของไทยหรือ “Challenging of International Cooperation to Strengthening Thai Defence Industry” ซึ่งได้รับเกียรติจากผู้ทรงคุณวุฒิ ได้แก่

พลอากาศเอก สุทธิพันธุ์  ต่ายทอง เสนาธิการทหารอากาศ

พลอากาศเอก ดร.ปรีชา  ประดับมุข ผู้อำนวยการสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ (DTI)

รศ.ดร.สุเจตน์  จันทรังษ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร

ดร.วิมลกานต์  โกสุมาศ รองผู้อำนวยการ รักษาการแทนผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (OSMEP)

คุณดวงใจ  อัศวจินตจิตร์ เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน(BOI)สำหรับช่วงบ่าย เป็นการแบ่งกลุ่มสัมมนา เพื่อสร้างความเข้าใจในทิศทางการพัฒนากองทัพอากาศ ตามสมุดปกขาว และการพัฒนาโดยเครื่องมือ Purchase and Development (P&D) ซึ่งประสบความสำเร็จจากโครงการปรับปรุงขีดความสามารถเครื่องบินแบบ F-5TH และโครงการผลิตอากาศยานไร้คนขับแบบ RTAF U-1 นอกจากนี้ผู้เข้าร่วมสัมมนาจะได้รับทราบถึงการดำรงขีดความสามารถในการปฏิบัติภารกิจ และทิศทางการพัฒนากองทัพอากาศที่มุ่งสู่การเป็นกองทัพอากาศอันชาญฉลาดอย่างยั่งยืน ผ่านการจัดแสดงนิทรรศการของกองทัพอากาศ และบริษัทในกลุ่มอุตสาหกรรมป้องกันประเทศของไทยและต่างชาติ

   ประโยชน์ของการจัดการประชุมสัมมนาทางวิชาการกองทัพอากาศประจำปี ๒๕๖๓ หรือ Royal Thai Air Force Symposium 2020 ในครั้งนี้ไม่เพียงแต่ผู้เข้าร่วมสัมมนาเพียงเท่านั้น แต่ยังคงเกิดประโยชน์ต่อพี่น้องประชาชน และประเทศชาติโดยรวม จากการริเริ่มในการสร้างความเข้มแข็งของอุตสาหกรรมป้องกันประเทศของไทยให้เป็นรูปธรรมโดยเฉพาะการแบ่งปันองค์ความรู้ และการพัฒนาเทคโนโลยีป้องกันประเทศ ซึ่งนำไปสู่การเติบโตของอุตสาหกรรมป้องกันประเทศด้วยแนวความคิดและฝีมือของคนไทยอย่างยั่งยืน

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : กองทัพอากาศ จัดการประชุมสัมมนาทางวิชาการกองทัพอากาศ ประจำปี 2563 Royal Thai Air Force Symposium 2020