จังหวัดนครพนม”เมืองปลอดขยะ”กิจกรรม Big Cleaning Day ทุกวันอาทิตย์

อ่าน 438,672 ครั้ง

วันอาทิตย์ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2563 เริ่มต้นจากบริเวณหน้าศาลหลักเมืองจังหวัดนครพนม ถนนอภิบาลบัญชา ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม สิ้นสุดที่บริเวณหน้าสำนักงานประปาส่วนภูมิภาคสาขานครพนม ถนนอภิบาลบัญชา ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม นายสยาม ศิริมงคล ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม นายประยูร รัตนเสนีย์ อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น นายชาตรี จันทร์วีระชัย รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม นายนิวัต เจียวิริยบุญญา นายกเทศมนตรีเมืองนครพนม นายวัฒนศักดิ์ เจียวิริยบุญญา รองนายกเทศมนตรีเมืองนครพนม นายวรวิทย์ เจริญวัชระ รองนายกเทศมนตรีเมืองนครพนม นำหัวหน้าส่วนราชการ ประชาชนจิตอาสา หน่วยงานในสังกัดเทศบาลเมืองนครพนม แขวงทางหลวงชนบทนครพนม แขวงทางหลวงนครพนม สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนครพนม จิตอาสาพระราชทานจาก ที่ว่าการอำเภอเมืองนครพนม ร่วมกิจกรรมในการกำจัดขยะมูลฝอยและปรับแต่งภูมิทัศน์กับกิจกรรม Big Cleaning Day จังหวัดนครพนม สำหรับวันอาทิตย์นี้บูรณาการกิจกรรมร่วมกันทำความสะอาดถนนในเขตเทศบาลเมืองนครพนม เพื่อลดปัญหาฝุ่นละออง PM 2.5 ซึ่งจังหวัดนครพนม โดยสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนครพนม จัดกิจกรรมรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหาสถานการณ์ฝุ่นละอองในอากาศ PM 2.5 เพื่อป้องกันและลดฝุ่นละอองในอากาศ เริ่มต้นจากบริเวณหน้าศาลหลักเมืองจังหวัดนครพนม ถนนอภิบาลบัญชา ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม สิ้นสุดที่บริเวณหน้าสำนักงานประปาส่วนภูมิภาคสาขานครพนม ถนนอภิบาลบัญชา ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม เพื่อป้องกันและลดฝุ่นละอองในอากาศ จึงต้องดำเนินการทำความสะอาดปัดกวาดล้างถนนและพ่นละอองน้ำ ในเขตเทศบาลเมืองนครพนม เพื่อให้ประชาชน ตลอดจนนักท่องเที่ยว ได้สูดอากาศบริสุทธิ์อย่างแท้จริง และปัญหาขยะเป็นอีกหนึ่งปัญหาที่รัฐบาลให้ความสำคัญ และทุกชุมชนต้องประสบ ซึ่งจังหวัดนครพนมได้มีการดำเนินงานในการแก้ไขปัญหามาอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่ระดับบ้านเรือน ชุมชน ตำบล อำเภอและระดับจังหวัด โดยเน้นการลดปริมาณขยะ ส่งเสริมการคัดแยกขยะ การนำขยะมูลฝอยกลับมาใช้ประโยชน์ใหม่ ไปพร้อมๆ กับการรักษาสิ่งแวดล้อม จังหวัดนครพนม มีประชาชนตลอดจนนักท่องเที่ยวเดินทางมาเยือนจังหวัดนครพนมเป็นจำนวนมาก ดังนั้น เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการสร้างความประทับใจให้กับทุกคนตั้งแต่ก้าวแรกที่มาเยือนเมืองแห่งความสุข ทุกวันอาทิตย์หลังจากเสร็จกิจกรรมปั่นชายโขงทุกวันอาทิตย์ ทุกท่านก็จะมาร่วกันทำความสะอาดโดยพร้อมเพรียงกัน

ภาพ/ข่าว ผอ. เชิดชัย สินพูน-เทพพนม บุญปก รายงาน

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : จังหวัดนครพนม”เมืองปลอดขยะ”กิจกรรม Big Cleaning Day ทุกวันอาทิตย์