ศอ.บต.ปักหมุดชุมชนสันติสุข 282 ตำบลนำร่องต้นแบบ เน้นการมีส่วนของทุกภาคส่วน เพื่อขับเคลื่อนงานพัฒนาชายแดนใต้ อย่างยั่งยืน

อ่าน 464,335 ครั้ง

วันนี้ 25 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 09.30 น.ที่ห้องประชุมชั้น 1 อาคารศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ อำเภอเมือง จังหวัดยะลา นายธรรมรงค์ คงวัดใหม่ รองเลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) เป็นประธานการประชุมคณะทำงานเสริมสร้างความเข้มแข็งสภาสันติสุขตำบล โดยมี นายสนั่น สนธิเมือง ผู้อำนวยการกองสงเสริมและสนับสนุนงานพัฒนาเพื่อความมั่นคง ศอ.บต. และคณะทำงานสภาสันติสุขตำบลทั้งในพื้นที่ 3 จังหวัดและ4 อำเภอของจังหวัดสงขลา ตลอดจนเจ้าหน้าที่ ศอ.บต.เข้าร่วมโดยในการประชุมในครั้งนี้ เป็นการชี้แจงแนวทางการดำเนินงานโครงการตำบลมั่นคง มั่นคั่ง ยั่งยืน โดยปักหมุดชุมชนสันติสุข 282 ตำบล เพื่อสร้างตำบลต้นแบบนำร่อง การชี้แจงการขับเคลื่อนการพัฒนาและแก้ไขปัญหา จชต. 3 แผนงาน และโครงการเมืองต้นแบบที่ 4 เมืองจะนะ ตลอดจนชี้แจงสร้างความเข้าใจถึงหน่วยงานภาครัฐที่จะเข้ามามีส่วนร่วมขับเคลื่อนไปพร้อมๆกัน ประกอบด้วย ฝ่ายปกครองที่รับผิดชอบโครงการฯ ระดับตำบล พัฒนาชุมชน เกษตร สาธารณสุข และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทั้งในระดับจังหวัดและอำเภอ เพื่อสร้างความเข้าใจการดำเนินงานไปในทิศทางเดียวกันด้าน นายธรรมรงค์ คงวัดใหม่ รองเลขาธิการ ศอ.บต. กล่าวว่า รัฐบาลเล็งเห็นความสำคัญในการแก้ไขปัญหา จชต. ได้มอบหมายให้ ศอ.บต.ร่วมกับ กอ.รมน.ภาค 4 สน. จัดทำแนวทางขับเคลื่อนตำบลให้เป็นศูนย์กลางการบริหารผ่านกลไกลสภาสันติสุขตำบล เพื่อให้ให้การบริหารราชการเกิดเอกภาพมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยดำเนินงานภายใต้โครงการตำบลมั่นคง มั่นคั่ง ยั่งยืน โดยมีหลักในการสร้างตำบลต้นแบบนำร่องโดยบูรณาการหมู่บ้านเข้มแข็ง ชุมชนพหุวัฒนธรรม ชุมชนไทยพุทธถดถอยและเปราะบาง และพื้นที่สันติสุขขนาดเล็กขับเคลื่อนให้เป็นไปตามแนวทางเดียวกัน ซึ่งตามที่เลขาธิการ ศอ.บต. มีนโยบายกำหนดเป้าหมายภายใต้โครงการฯ มี 11 ประเด็น ประกอบด้วย1.พื้นที่ปลอดภัย
2.พื้นที่ปลอดยาเสพติด
3.ประชาชนมีอาชีพและมีรายได้เพิ่มขึ้น
4.พื้นที่มีความสามัคคี
5.พื้นที่ที่มีทรัพยากรธรรมชาติสมบูรณ์
6.พัฒนาการเกษตรผสมผสาน
7.โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลมีความพร้อม 8.โรงเรียนมีคุณภาพ
9.พัฒนาจุดเด่นที่สำคัญในตำบล
10.ตำบลที่มี 1 กีฬาโดดเด่น และ
11.พื้นที่สังคมพหุวัฒนธรรมที่เข้มแข็ง เพื่อสร้างพื้นที่ให้เกิดความเข้มแข็งในทุกๆมิติทั้งนี้คณะทำงานฯในแต่ละคณะได้รายงานสรุปผลการลงพื้นที่ที่ได้รับมอบหมายในด้านต่างๆ เพื่อให้ ศอ.บต.ได้นำประเด็นไปดำเนินงานต่อในการขับเคลื่อนพื้นที่ จชต. ให้มีประสิทธิภาพด้วยการบูรณาการกับทุกภาคส่วนสร้างพื้นที่มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืนต่อไป

ภาพ/ข่าว อับดุลหาดี เจ๊ะยอ จ.ยะลา

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : ศอ.บต.ปักหมุดชุมชนสันติสุข 282 ตำบลนำร่องต้นแบบ เน้นการมีส่วนของทุกภาคส่วน เพื่อขับเคลื่อนงานพัฒนาชายแดนใต้ อย่างยั่งยืน