สระบุรี-รองผู้ว่าฯสระบุรี ร่วมงานวันสหกรณ์แห่งชาติ ครบรอบ 104 ปี น้อมรำลึกถึงพระกรุณาธิคุณพระบิดาแห่งการสหกรณ์ไทย

อ่าน 438,781 ครั้ง

วันนี้(26 ก.พ.63) เวลา 11.00 น. ที่หอประชุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครู จ.สระบุรี ต.ดาวเรือง อ.เมือง จ.สระบุรี นางอังคณา ชิตะติดติ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี เป็นประธานในพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สดถวายสักการะพระราชวรวงศ์เธอกรมหมื่นพิทยาลงกรณ์ พระบิดาแห่งสหกรณ์ไทย เพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระกรุณาธิคุณ อีกทั้งเป็นการเสริมสร้างความสมัครสมานสามัคคี ความเข้มแข็งของระบบสหกรณ์ในการพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมของประเทศ โดยมีนางสาว​เยาวรัตน์​ เรืองสาตรา สหกรณ์จังหวัดสระบุรี นางกฤษญาพร สุนทรพจน์ พาณิชย์จังหวัดสระบุรี พร้อมหัวหน้าหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ ภาครัฐ ภาคเอกชน สมาชิกสหกรณ์ และประชาชน ร่วมให้การต้อนรับและเข้าร่วมพิธี พระราชวรวงศ์เธอกรมหมื่นพิทยาลงกรณ ทรงพระนามเดิมว่า พระองค์เจ้ารัชนีแจ่มจรัส เป็นโอรสในกรมพระราชวังบวรวิไชยชาญ และจอมมารดาเลี่ยม ประสูติเมื่อวันพุธที่ 10 มกราคม 2419 ขณะทรงมีพระชันษา 5 ขวบ ทรงอ่านหนังสือได้คล่องใฝ่พระทัยทางภาษา ทรงโปรดอ่านหนังสือขอม โคลงกลอน ร้อยแก้วเรื่องอิเหนา รามเกียรติ์ สามก๊ก และเรื่องจีนอื่นๆ จนทรงมีพระอัจฉริยภาพ ในด้านภาษ และสามารถแต่งกลอนได้ ขณะทรงดำรงตำแหน่งอธิบดีกรมพาณิชย์และสถิติพยากรณ์ ทรงเล็งเห็นว่า การช่วยกู้ฐานะชาวนาให้พ้นจากภาวะหนี้สินพอกพูนได้นั้น ก็คือการจัดตั้งสหกรณ์ ทรงส่งเสริมให้มีการทดลองจัดตั้งสหกรณ์ขึ้นเป็นครั้งแรก คือ สหกรณ์วัดจันทร์ไม่จำกัดสินใช้ ที่จังหวัดพิษณุโลก เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2459 โดยทรงดำรงตำแหน่งนายทะเบียนสหกรณ์พระองค์แรกของประเทศไทย และทรงเป็นผู้นำในการเผยแพร่อุดมการณ์ หลักการ และวิธีการสหกรณ์ เพื่อให้สมาชิกช่วยตนเองและช่วยเหลือซึ่งกันและกัน จนเป็นที่แพร่หลายทั่วราชอาณาจักร ทรงส่งเสริมให้มีการกำหนดระเบียบ ข้อบังคับ และกฎเกณฑ์ต่างๆ เพื่อควบคุมการตรวจสอบบัญชี การรับส่งเงิน และแนะนำวิธีการดำเนินงานสหกรณ์ รวมทั้งพัฒนางานสหกรณ์ ทำให้มีการก่อตั้งสหกรณ์ประเภทต่างๆอย่างแพร่หลาย ด้วยพระปรีชาสามารถที่ทรงมีคุณูปการ ต่อระบบสหกรณ์ในประเทศไทย ส่งผลทำให้เกษตรกรและสมาชิกสหกรณ์พ้นจากภาวะหนี้สิน มีทุนในการประกอบอาชีพ มีความเป็นอยู่ที่พอมีพอกิน ก่อให้เกิดผลดีต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคมและประเทศชาติ ซึ่งแสดงให้เห็นถึงพระเกียรติคุณอันยิ่งใหญ่ที่ควรค่าต่อการน้อมรำลึกถึงจึงทรงได้รับการยกย่องจากขบวนการ สหกรณ์ไทยว่า ทรงเป็น“พระบิดาแห่งการสหกรณ์ไทย”เพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระกรุณาธิคุณของพระองค์ท่าน เพื่อแสดงออกถึงพลังความสามัคคี ความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันของสหกรณ์ไทย

ภาพ-ข่าว วรวิทย์ คำเสียง(อู๊ดอิสระ) ผู้สื่อข่าว จ.สระบุรี

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : สระบุรี-รองผู้ว่าฯสระบุรี ร่วมงานวันสหกรณ์แห่งชาติ ครบรอบ 104 ปี น้อมรำลึกถึงพระกรุณาธิคุณพระบิดาแห่งการสหกรณ์ไทย