สระบุรี-สำนักงานพุทธศาสนาจังหวัดสระบุรี และเรือนจำจังหวัดสระบุรี ทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ(MOU)ว่าด้วยการป้องกันฝุ่นละอองที่ปนเปื้อนในอากาศของจังหวัดสระบุรี และโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยการจัดทำหน้ากากอนามัยถวายแด่พระภิกษุสามเณรในจังหวัดสระบุรี

อ่าน 438,675 ครั้ง

วันที่(13 มี.ค.63) เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมเรือนจำจังหวัดสระบุรี ต.ปากเพรียว อ.เมือง จ.สระบุรี นางสุจิตรา เหลืองวัฒนนันท์ ผู้บัญชาการเรือนจำจังหวัดสระบุรี พร้อมด้วย นางสาวพัชรา สุคันธี ผู้อำนวยการสำนักงานพุทธศาสนาจังหวัดสระบุรี ทำพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ(MOU)ว่าด้วยการป้องกันฝุ่นละอองที่ปนเปื้อนในอากาศของจังหวัดสระบุรีและโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยการจัดทำหน้ากากอนามัยถวายแด่พระภิกษุสามเณรในจังหวัดสระบุรี โดยมีพระวิสิฐคณาภรณ์ รองเจ้าคณะจังหวัดสระบุรี เจ้าอาวาสวัดมงคลชัยพัฒนา พระครูศรีวรกิจจารักษ์ เจ้าคณะอำเภอมวกเหล็ก ผช.เจ้าอาว่สวัดพระพุทธบาท ราชวรมหาวิหาร เข้าร่วมพิธีและเป็นตัวแทนรัมอบหน้ากากอนามัย พร้อมทั้งเข้าเยี่ยมชมการตัดเย็บหน้ากากอนามัยจาก และบรรยายธรรมแกผู้ต้องขังด้วย จากนั้นผู้บัญชาการเรือนจำจังหวัดสระบุรี ได้ถวายหน้ากากอนามัยชุดแรก จำนวน 1,000 ชิ้น แด่ พระวิสิฐคณาภรณ์ รองเจ้าคณะจังหวัดสระบุรี เจ้าอาวาสวัดมงคลชัยพัฒนา ผู้แทนคณะสงฆ์จังหวัดสระบุรี วัตถุประสงค์ของความร่วมมือ มีดังนี้
1. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้พระภิกษุสามเณรในจังหวัดสระบุรี สามารถป้องกันฝั่นละอองที่ปนเปื้อนอยู่ในอากาศ และโรคระบาดด้วยตนเองโดยการสวมหน้ากากอนามัย
2. พระภิกษุสามเณรในจังหวัดสระบุรี สามารถเข้าถึงหน้ากากอนามัยเพื่อป้องกันโรคต่างๆรวมถึงโรคระบาด หรือโรคติดต่ออุบัติใหม่ที่เกิดขึ้นในอนาคต
3. เพื่อสร้างความตระหนักให้แก่พระภิกษุสามเณรของจังหวัดสระบุรี ในการป้องกันและเฝ้าระวังโรคติดต่อต่างๆ

ภาพ-ข่าว วรวิทย์ คำเสียง(อู๊ดอิสระ) ผู้สื่อข่าว จ.สระบุรี

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : สระบุรี-สำนักงานพุทธศาสนาจังหวัดสระบุรี และเรือนจำจังหวัดสระบุรี ทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ(MOU)ว่าด้วยการป้องกันฝุ่นละอองที่ปนเปื้อนในอากาศของจังหวัดสระบุรี และโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยการจัดทำหน้ากากอนามัยถวายแด่พระภิกษุสามเณรในจังหวัดสระบุรี