มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง ร่วมกับ กรมการพัฒนาชุมชน รุกแก้ปัญหาความยากจนเชิงบูรณาการต่อเนื่อง มอบอุปกรณ์การประกอบอาชีพช่วยเหลือครัวเรือนยากจน จังหวัดอ่างทอง

อ่าน 395,654 ครั้ง

(วันที่ 17 มีนาคม 2563 เวลา 10.00 น.) มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง นำโดย นายจารุรัตน์ คุณัตถานนท์ กรรมการและรองเลขาธิการ พร้อมด้วยนายสุรพงษ์ เตชะหรูวิจิตร กรรมการและรองเหรัญญิก กำหนดมอบอุปกรณ์การประกอบอาชีพให้กับครัวเรือนยากจนในพื้นที่จังหวัดอ่างทอง ประกอบด้วย อำเภอไชโย อำเภอโพธิ์ทอง อำเภอแสวงหา อำเภอสามโก้ และอำเภอเมือง จังหวัดอ่างทอง รวม 19 ครัวเรือน รวมงบประมาณเป็นเงินทั้งสิ้น 312,409 บาท (สามแสนหนึ่งหมื่นสองพันสี่ร้อยเก้าบาท) เพื่อให้สามารถประกอบอาชีพเลี้ยงตนเองและครอบครัว ดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ภายใต้ ”บันทึกข้อตกลงความร่วมมือการแก้ไขปัญหาความยากจนเชิงบูรณาการ” โดยมี นายโชคชัย แก้วป่อง รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน พร้อมด้วย นายพงษ์พันธ์ วิเชียรสมุทร รองผู้ว่าราชการจัดหวัดอ่างทอง ร่วมในพิธีมอบ ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง จังหวัดอ่างทองการประสานความร่วมมือแก้ไขปัญหาความยากจนเชิงบูรณาการ มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง โดยฝ่ายสังคมสงเคราะห์ จัดทีมลงพื้นที่ ร่วมกับกรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย พร้อมให้ความรู้ ทักษะ และมีวัสดุอุปกรณ์ไปประกอบอาชีพเลี้ยงตนเองและครอบครัว โดยมูลนิธิป่อเต็กตึ๊งได้จัดหาอุปกรณ์การประกอบอาชีพให้กับครัวเรือนยากจน โดยดำเนินการกลุ่มเป้าหมายแรกในพื้นที่ 17 จังหวัด จำนวน 98 ครัวเรือน รวมงบประมาณเป็นเงินทั้งสิ้น จำนวน 1,288,712 บาท (หนึ่งล้านสองแสนแปดหมื่นแปดพันเจ็ดร้อยสิบสองบาทถ้วน)## ป่อเต็กตึ๊ง ช่วยชีวิต รักษาชีวิต สร้างชีวิต ##
#ติดต่อ-สอบถาม#ทีมงานสื่อสารองค์กร 086-854-1418📱#แอปพลิเคชันป่อเต็กตึ๊ง1418#ช่วยจริงอุ่นใจแม้ในนาทีฉุกเฉิน

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง ร่วมกับ กรมการพัฒนาชุมชน รุกแก้ปัญหาความยากจนเชิงบูรณาการต่อเนื่อง มอบอุปกรณ์การประกอบอาชีพช่วยเหลือครัวเรือนยากจน จังหวัดอ่างทอง