พิธีลงนามบันทึกความร่วมมือระหว่างกองทัพอากาศ กับ กระทรวงคมนาคม ว่าด้วยการช่วยเหลือประชาชนและการพัฒนาประเทศ

อ่าน 149,680 ครั้ง

(วันศุกร์ที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๓) เวลา ๑๔.๓๐ น. ณ ห้องรับรองพิเศษ ๑ กองบัญชาการกองทัพอากาศ นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ให้เกียรติเป็นสักขีพยานในพิธีลงนามบันทึกความร่วมมือระหว่าง กองทัพอากาศ กับ กระทรวงคมนาคม ว่าด้วยการช่วยเหลือประชาชนและการพัฒนาประเทศ โดยมี พลอากาศเอก มานัต วงษ์วาทย์ ผู้บัญชาการทหารอากาศ และ นายชัยวัฒน์ ทองคำคูณ ปลัดกระทรวงคมนาคม ร่วมลงนาม สำหรับบันทึกความร่วมมือดังกล่าว มีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนซึ่งกันและกัน ระหว่างกองทัพอากาศ กับ กระทรวงคมนาคม ในฐานะหน่วยงานภาครัฐ ให้สามารถปฏิบัติภารกิจในการช่วยเหลือประชาชนและการพัฒนาประเทศ โดยใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ด้วยการปฏิบัติการร่วมกัน การพัฒนาทรัพยากรบุคคล รวมถึงความร่วมมือในการดำเนินงานระหว่างสองหน่วยงาน โดยมีรายละเอียดความร่วมมือ ดังนี้#กองทัพอากาศ
– ให้การสนับสนุนอากาศยาน เพื่อทำการสำรวจเส้นทางคมนาคม ในการอำนวยความสะดวกและความปลอดภัย สำหรับการเดินทางของประชาชนในช่วงเทศกาลหรือช่วงอื่นเมื่อมีความจำเป็น
– ให้การสนับสนุนอากาศยาน ภาพถ่ายทางอากาศ หรือภาพถ่ายดาวเทียม เพื่อประกอบการวางแผนพัฒนาและติดตามความก้าวหน้าโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมของประเทศที่สำคัญ
– สนับสนุนกรณีอื่นๆ ตามที่กองทัพอากาศและกระทรวงคมนาคมเห็นชอบร่วมกัน#กระทรวงคมนาคม
– ดำเนินการพิจารณาปรับปรุง กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ของคณะกรรมการการบินพลเรือน และข้อบังคับสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยที่เกี่ยวข้องกับการ ยอมรับ/รับรอง การบินทางทหาร ให้สามารถปฏิบัติภารกิจทางราชการได้อย่างถูกต้องตามมาตรฐานสากล โดยให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถดำเนินการ จัดทำใบอนุญาตผู้ประจำหน้าที่ต่าง ๆ ให้กับส่วนราชการได้ตามความเหมาะสม
– การแลกเปลี่ยนหลักสูตรการฝึกอบรมต่าง ๆ ระหว่างหน่วยงานในกำกับของกระทรวงคมนาคม กับ กองทัพอากาศ
– การปรับพื้นที่การฝึกบินทางยุทธวิธีตามความต้องการของกองทัพอากาศ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการใช้ห้วงอากาศ
– การสนับสนุนกองทัพอากาศ ในการใช้สนามบินในกำกับของกระทรวงคมนาคม เพื่อปฏิบัติการทางทหาร การฝึก และการพัฒนาประเทศทั้งนี้ ผู้บัญชาการทหารอากาศ กล่าวว่า “บันทึกความร่วมมือฉบับนี้ จะก่อให้เกิดความร่วมมือในการปฏิบัติงานระหว่าง ๒ หน่วยงาน ให้สามารถปฏิบัติภารกิจในการช่วยเหลือประชาชน และการพัฒนาประเทศ โดยใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด กระทรวงคมนาคม เป็นหน่วยงานภาครัฐหลักซึ่งดำเนินการสำรวจเส้นทางคมนาคม ในการอำนวยความสะดวกและความปลอดภัยสำหรับการเดินทางของประชาชนในช่วงเทศกาล อีกทั้งพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมของประเทศที่สำคัญ ความร่วมมือตามบันทึกความร่วมมือฉบับนี้ เป็นเพียงส่วนหนึ่งของความร่วมมือระหว่างสองหน่วยงาน และยังคงความร่วมแรงร่วมใจประสานประโยชน์ต่อกัน เพื่อความเจริญก้าวหน้าของหน่วยงานและประเทศชาติของเราต่อไป”

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : พิธีลงนามบันทึกความร่วมมือระหว่างกองทัพอากาศ กับ กระทรวงคมนาคม ว่าด้วยการช่วยเหลือประชาชนและการพัฒนาประเทศ