ยะลา”หวั่น COVID-19 จ.ยะลา สั่งปิดให้บริการ สำนักงานหนังสือเดินทาง จัวหวัดชายแดนภาคใต้ เป็นการชั่วคราว

อ่าน 452,816 ครั้ง

การประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดยะลา ครั้งที่ 5/2563 วันนี้ (23 มี.ค. 63) โดยมีนายชัยสิทธิ์ พานิชพงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา เป็นประธาน โดยมีวาระการพิจารณาหลายประเด็น ทั้งเรื่องช่องทางเข้า-ออก ด่านเบตง การกำหนดมาตรการเพื่อป้องกันและควบคุมการแพร่กระจายเชื้อ ศูนย์เด็กเล็ก โรงเรียนปอเนาะ โรงเรียนตาดีกา การตั้งจุดคัดกรองโรคทุกส่วนราชการ ห้างร้านต่าง ๆ มาตรการลดความแออัดตลาด ทำความสะอาดที่สาธารณะ ล้างตลาด ตลอดจนการออกหนังสือเดินทางที่ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) ซึ่งได้มีคำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดยะลา เรื่องสั่งปิดสำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราวจังหวัดยะลา เป็นการชั่วคราว เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่จังหวัดยะลา มีความปลอดภัยจากการแพร่ระบาดของโรคติดต่อดังกล่าว จนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลายนายอุมาร มาดะมัน หัวหน้าสำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราวจังหวัดยะลา กล่าวว่า จังหวัดยะลา ได้มีคำสั่งเรื่องปิดสำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราวจังหวัดยะลา เป็นการชั่วคราว เนื่องด้วยสถานการณ์ปัจจุบัน มีการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 หรือโรค COVID 19 (Coronaius Dsese 2019 : COVD 19) โดยมีผู้ติดเชื้อทั่วโลกเป็นจำนวนมาก สำหรับประเทศไทย พบว่ามีการติดเชื้ออย่างต่อเนื่องดังนั้น เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่จังหวัดยะลามีความปลอดภัยจากการแพร่ระบาดของโรคติดต่อดังกล่าว จังหวัดยะลา จึงมีความจำเป็นต้องใช้มาตรการเฝ้าระวัง ควบคุมป้องกันการแพร่ระบาดของโรคให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2563 ตลอดจนเป็นไปตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุข จึงอาศัยอำนาจตามความในมาตรา 35 แห่งพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ.2558 ประกอบกับคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดยะลา ได้มีมติเมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2563 เห็นชอบให้ปิดสำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราวจังหวัดยะลา เป็นการชั่วคราว จนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลายหัวหน้าสำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราวจังหวัดยะลา ยังระบุด้วยว่า โดยปกติสำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราวยะลา มีประชาชนมาใช้บริการในแต่ละวันเป็นจำนวนมาก โดยเฉพาะในวันจันทร์และวันศุกร์ ที่ผ่านมามีถึง 700 กว่ารายในแต่ละวัน บางครั้งมีคนมาจำนวนมากจริง ๆ มากกว่า 1 พันคน ดังนั้น ทางสำนักงานจะทำหน้าที่ตรงนี้ เพื่อเป็นการป้องกันไม่ให้เกิดการแพร่ระบาดอย่างรวดเร็ว จึงได้ดำเนินการตามมารการของจังหวัดยะลา ในการที่จะปิดสำนักงานเป็นการชั่วคราว จนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย

ภาพ/ข่าว อับดุลหาดี เจ๊ะยอ จ.ยะลา

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : ยะลา”หวั่น COVID-19 จ.ยะลา สั่งปิดให้บริการ สำนักงานหนังสือเดินทาง จัวหวัดชายแดนภาคใต้ เป็นการชั่วคราว