ตัวแทนสมาชิกฯสหกรณ์ครูหนองบัวฯ ออกโรง??ไม่พอใจส่งตัวแทนยื่นข้อเรียกร้องต่อสหกรณ์ออมทรัพย์ครูหนองบัวลำภู จำกัด หลังสหกรณ์ฯประกาศมาตรการช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนของสมาชิก โดยเฉพาะปรับลดดอกเบี้ยเงินกู้สมาชิกเพียง 1 สลึงเท่านั้น

อ่าน 284,591 ครั้ง

วันนี้(15 เมย.63) ผู้สื่อข่าวได้รับการเปิดเผยจาก นายพิทักษ์ พรหมหลง อดีต รอง ผอ.สพป.หนองบัวลำภู เขต 2 พร้อมสมาชิกสหกรณ์ฯภายหลังเข้ายื่นหนังสือต่อประธานกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูหนองบัวลำภู จำกัด โดยมีนายสมัคร บัวทอง เป็นผู้แทนประธานกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูหนองบัวลำภู จำกัด และ นายสุวิทย์ ตุ้มทอง ผู้จัดการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูหนองบัวลำภู จำกัด เป็นตัวแทนรับข้อเสนอของตัวแทนสมาชิกสหกรณ์ฯ ไปแล้วนั้นโดยนายพิทักษ์ฯ อดีตรอง ผอ.สพป.นภ.เขต 2 ในนามตัวแทนสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูฯกล่าวว่าเนื่องจากภาวะวิกฤติโรคโควิด -19 กำลังระบาด เกิดภาวะวิกฤติด้านเศรษฐกิจ สังคม ความเป็นอยู่ประชาชนทั่วประเทศ ซึ่งเมื่อวันที่ 7 เมย.ที่ผ่านมาสหกรณ์ออมทรัพย์ครูหนองบัวลำภู จำกัด ได้ออกประกาศของสหกรณ์ฯ เพื่อช่วยเหลือ และบรรเทาความเดือดร้อนของสมาชิก ซึ่งสมาชิกขอขอบคุณคณะกรรมการดำเนินการของสหกรณ์ฯในเบื้องต้น
แต่สมาชิกสหกรณ์ฯส่วนใหญ่ยังมีประเด็นสำคัญที่เสนอให้สหกรณ์ฯทบทวนตามประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์ครูหนองบัวลำภู จำกัด เรื่อง มาตรการช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนของสมาชิก ลงวันที่ 7 เมย.63 โดยขอให้สหกรณ์ฯดำเนินการทบทวนจากมาตรการดังกล่าว ซึ่งสมาชิกไม่เห็นด้วยกับประกาศของสหกรณ์ฯที่มีการ ปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินให้กู้แก่สมาชิก ร้อยละ 0.25 ต่อปี ปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินฝากจากสมาชิก ประเภทออมทรัพย์และออมทรัพย์พิเศษลงร้อยละ 0.25 บาทต่อปี โครงการกู้สู้ภัยไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) รายละไม่เกิน 100,000 บาท ลดส่งค่าหุ้นรายเดือนผู้ที่เข้าเกณฑ์การถือหุ้นตามระเบียบฯเหลือเพียง 500 บาทตามคำร้องขอ และช่วยเหลือสมาชิกสหกรณ์ฯผู้ที่ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) รายละ 10,000 บาท นั้นนายพิทักษ์ฯ อดีตรอง ผอ.สพป.นภ.เขต 2 กล่าวเพิ่มเติมว่า ตามประกาศของสหกรณ์ฯทั้ง 5 ข้อนั้นมีบางข้อที่สมาชิกเห็นด้วยและไม่เห็นด้วย สมาชิกสหกรณ์ฯจึงขอให้คณะกรรมการดำเนินงานสหกรณ์ครูหนองบัวลำภู จำกัด รับไปดำเนินการด้วยการทบทวนมติแนวทางการให้ความช่วยเหลือสมาชิก จำนวน 5 ข้อและข้อเสนอของสมาชิกเพิ่มอีก 4 ข้อ ทั้งนี้ตนเองพร้อมสมาชิกสหกรณ์ฯได้ไปยื่นหนังสือต่อสหกรณ์จังหวัดหนองบัวลำภู เพื่อรับทราบปัญหาและความจำเป็น เดือดร้อนของสมาชิกในช่วงนี้ และมาในวันนี้จึงขอให้คณะกรรมการบริหารสหกรณ์ออมทรัพย์ครูหนองบัวลำภู จำกัด ให้มีมติทบทวนแนวทางในการช่วยเหลือสมาชิกใหม่ และแจ้งให้ตัวแทนสมาชิกสหกรณ์ฯทราบโดยด่วน

ข้อมูลภาพ/ข่าว สุภัชรกานต์ แก้วสิงห์ ทีมข่าวเซเว่นเดย์นิวส์หนองบัวลำภู รายงาน

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : ตัวแทนสมาชิกฯสหกรณ์ครูหนองบัวฯ ออกโรง??ไม่พอใจส่งตัวแทนยื่นข้อเรียกร้องต่อสหกรณ์ออมทรัพย์ครูหนองบัวลำภู จำกัด หลังสหกรณ์ฯประกาศมาตรการช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนของสมาชิก โดยเฉพาะปรับลดดอกเบี้ยเงินกู้สมาชิกเพียง 1 สลึงเท่านั้น