มติเอกฉันท์ เลือก ‘วีระศักดิ์’ เป็นนายกสภา มทร.ธัญบุรี อีกวาระ

อ่าน 138,656 ครั้ง

ผศ.ดร.สมหมาย ผิวสอาด อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ธัญบุรี เปิดเผยว่า ตามที่คณะกรรมการสรรหานายกสภา มทร.ธัญบุรี ได้ประกาศสรรหานายกสภา มทร.ธัญบุรี นั้น ขณะนี้สภา มทร.ธัญบุรี เมื่อคราวประชุมสภาฯ ในวันที่ 25 มีนาคม 2563 ที่ผ่านมา ได้มีมติเป็นเอกฉันท์เลือกนายวีระศักดิ์ วงษ์สมบัติ เป็นนายกสภาต่อไป เป็นวาระที่ 2

ทั้งนี้ ตลอดเวลาที่ผ่านมาสภา มทร.ธัญบุรี ได้พิจารณาเห็นว่านายกสภาฯ ได้ปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างสมบูรณ์ และมีประสิทธิภาพเป็นอย่างดียิ่ง ซึ่งเป็นผลดีต่อการบริหารจัดการมหาวิทยาลัยให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและราบรื่น จากนี้ มหาวิทยาลัยจะได้นำความขึ้นกราบบังคมทูล เพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งตามขั้นตอนที่เกี่ยวข้องต่อไป

ภาพ/ข่าว ไมตรี บรรฑิตย์ รายงาน

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : มติเอกฉันท์ เลือก ‘วีระศักดิ์’ เป็นนายกสภา มทร.ธัญบุรี อีกวาระ