สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์เปิดประชุมอนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี 59

อ่าน 752 ครั้ง

image

ณ.ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ นายวรโชติ สุคนธ์ขจร ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ เปิดประชุมสมัยวิสามัญสามัญสภาฯ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2559 เพื่อขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายตามข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559

image

ไปตั้งจ่ายรายการใหม่หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง โดยสภาฯมีมติเห็นชอบ หลังจากนั้นนายอัครเดช ทองใจสด นายก อบจ.เพชรบูรณ์ ได้แจ้งในที่ประชุมถึงการเตรียมความพร้อมให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ประสบอุทกภัย วาตภัย ดินโคลนถล่ม ได้ลงนามคำสั่ง มอบหมายหน้าที่ปฏิบัติงานฯ

image

มีการจัดทำแผนสนับสนุนการช่วยเหลือเพื่อเตรียมความพร้อม มีฝ่ายอำนวยการ การจัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์ เครื่องอุปโภค บริโภค เครื่องจักรกลและยานพาหนะ เป็นการเตรียมความพร้อมให้ความช่วยเหลือประชาชนได้ทันเหตุการณ์.

ข้อมูลภาพ/ข่าว
มนสิชา คล้ายแก้ว/ศูนย์ข่าวเซเว่นเดย์นิวส์ เพชรบูรณ์ รายงาน

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์เปิดประชุมอนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี 59