ประชาชนเข้าร้องเรียนเรื่องการควบคุมการประกอบกิจการเผาถ่าน ในพื้นที่เทศบาลตำบลห้วยใหญ่ จังหวัดชลบุรี

อ่าน 89,552 ครั้ง

image
วันที่ 6 ก.ค. 2559 เวลา 13.00 น.
การเผาถ่านเป็นกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวมีกระบวนการผลิตที่มีปัจจัยเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อมที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนที่อาศัยในบริเวณใกล้เคียง ได้แก่กินจากควันไฟ เสียงดังและฝุ่นละออง จึงเป็นผลทำให้ประชาชนได้รับความเดือดร้อนจากการประกอบกิจการดังกล่าว
เทศบาลตำบลห้วยใหญ่ ร่วมกับศูนย์ดำรงธรรมอำเภอบางละมุง และผู้ประกอบกิจการเผาถ่านในพื้นที่ตำบลห้วยใหญ่ จึงได้จัดประชุมให้มีการควบคุมการประกอบกิจการเผาถ่านในพื้นที่เทศบาลตำบลห้วยใหญ่ และแก้ไขปัญหากรณีเตาเผาถ่าน

image

เพื่อควบคุมการประกอบกิจการเผาถ่านดังนี้
1. จัดทำทะเบียนคุมผู้ประกอบการและจำนวนเต่าที่มีอยู่เดิม โดยไม่เพิ่มจำนวนหรือรายใหม่
2. ห้ามผู้ประกอบกิจการเพิ่มจำนวนเตา หากมีเหตุให้ผู้ประกอบกิจการไม่สามารถดำเนินกิจการด้วยตนเองต่อไปได้ ห้ามมิให้จำหน่าย จ่ายโอนกิจการให้บุคคลอื่นเพื่อดำเนินกิจการต่อหรือดำเนินกิจกรรมทดแทน
3. ให้ผู้ประกอบกิจการพัฒนาเตาเผาเป็นแบบลดควันด้วยกรรมวิธีให้ควันผ่านน้ำ หากไม่ปฏิบัติหรือปฏิบัติไม่ได้ผลเป็นที่พอใจ เทศบาลตำบลห้วยใหญ่จะดำเนินการบังคับใช้กฎหมายให้เลิกกิจการ
4. ภาคกลางแก้ไขตามข้อ 3 ผ่านตามเกณฑ์ที่กำหนด หรือมีแนวทางการแก้ไขที่ไม่ส่งผลกระทบต่อประชาชน หรือการแก้ไขนั้นเป็นที่ยอมรับของประชาชนแล้ว ให้ดำเนินการตรวจสอบเพื่อออกใบอนุญาตประกอบกิจการเตาเผาและดำเนินการจัดเก็บภาษีรายได้เพื่อนำส่งให้แก่ภาครัฐต่อไป

image
ผู้ใดฝ่าฝืน มีโทษตามมาตรา 71 แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ. ศ. 2535 ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหกเดือนหรือปรับไม่เกิน ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหกเดือนหรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาทบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ ดังนั้นเทศบาลตำบลห้วยใหญ่จึงขอให้ผู้ประกอบกิจการเผาถ่าน ให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ในการควบคุมการประกอบกิจการเผาถ่านในพื้นที่เทศบาล ตามมติที่ประชุมต่อไป
ภาพ/ข่าว
* จั๊วแปดทิศ * ทีมข่าวเซเว่นเดย์นิวส์ชลบุรีรายงาน

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : ประชาชนเข้าร้องเรียนเรื่องการควบคุมการประกอบกิจการเผาถ่าน ในพื้นที่เทศบาลตำบลห้วยใหญ่ จังหวัดชลบุรี