กินเที่ยว ทั้งหมด

สระบุรี-นายก อบต.ม่วงงาม จัดงานประเพณีลอยกระทงอนุรักษ์วัฒนธรรมและขนบธรรมเนียมตามวิถีดั้งเดิม เพื่อสืบสานประเพณีปฏิบัติในวันลอยกระทงคือการขอขมาแม่น้ำ และทำพิธีลอยเรือไต้แสงประทีป(ศรีสุทโธโสฬส)

วันที่(11 พ.ย.62) เวลา 20.30 น. ณ ลานตลาน้ำลาวเวียง หมู […]