ข่าววันนี้ ทั้งหมด

มุกดาหาร”กอ.รมน.ฝ่ายความมั่นคงนำสิ่งของอุปโภคบริโภคมอบให้แก่ราษฎรผู้ประสบความเดือดร้อนผู้ประสบภัยจากการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโควิด-19

เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2563 เวลา 14.00 น. กองอำนวยการรั […]

มหาวิทยาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ รับการตรวจเยี่ยม จากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์

วันที่ 29 พฤษภาคม 2563 ผศ.ดร.สุพจน์ ทรายแก้ว อธิการบดีม […]

กองสุขภาพระหว่างประเทศรับมอบอินฟราเรด เทอร์โมมิเตอร์วัดไข้ จากภาคเอกชน เพื่อส่งมอบให้บุคลากรทางการแพทย์ทั่วประเทศ

กองสุขภาพระหว่างประเทศ กระทรวงสาธารณะสุข รับมอบอินฟราเร […]