ข่าวกระทรวง ทั้งหมด

บกปภ.ช.ประชุมผ่านระบบ VCS บูรณาการทุกภาคส่วนเตรียมการแก้ไขปัญหาภัยแล้งครอบคลุมทุกมิติ มุ่งลดผลกระทบภาวะขาดแคลนน้ำ ย้ำทุกหน่วยต้องร่วมมือกัน

วันที่(20 ส.ค. 62) เวลา14.00 น.ที่กรมป้องกันและบรรเทาสา […]

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ ให้พระราโชวาทแก่บัณฑิตผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา

พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พร […]

การประชุมอาชีวศึกษาอาเซียนเรื่อง “การพัฒนาการจัดการอาชีวศึกษาเพื่อคุณนวุฒิวิชาชีพด้านอาชีวศึกษาและมาตรฐานระดับสากลเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน”

จากการประชุมอาชีวศึกษาอาเซียนเรื่อง“การพัฒนาการจัดการอา […]