Tags : วช.ประชุมวิพากษ์ (ร่าง) ยุทธศาสตร์การวิจัยรายประเด็นด้านยานยนต์ไฟฟ้า (พ.ศ. ๒๕๖o-๒๕๖๔)

วช.ประชุมวิพากษ์ (ร่าง) ยุทธศาสตร์การวิจัยรายประเด็นด้านการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนและลดความเหลื่อมล้ำ

เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายนที่ผ่านมา สำนักงานคณะกรรมการวิจ […]

611,038 ครั้ง

วช.ประชุมวิพากษ์ (ร่าง) ยุทธศาสตร์การวิจัยรายประเด็นด้านวิสาหกิจชุมชน และวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) จัดโครงการประชุมว […]

630,098 ครั้ง